www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne

Grądzcy herbu Rawicz

Rawicz
Herbarz Adama Bonieckiego:

Zygmunt i Jakób, synowie Adama, Grądzcy, z Grąd, w ziemi wiskiej, herbu Rawicz, świadkowie przy wywodzie szlachectwa Kownackich w Warszawie 1606 r. (DW. 33 f. 1425). Rafał, z powiatu wilkomierskiego i Jan, podpisali manifest szlachty litewskiej 1763 r. (V. L.). Zdaje mi się, że Antoni z powiatu wilkomierskiego, z sędziego grodzkiego, wojski wiski 1757 r., a pisarz ziemski i grodzki wiski 1765 r., do tego herbu należał.
Edward, dziedzic Wilajć, syn Kazimierza, dziedzica Grońsc 1783 r., wnuk Macieja Michała, dziedzica Serapiniszek-Gierdziegołów 1732 r., prawnuk Aleksego, dziedzica Gintowci-Pożandrowa, praprawnuk Aleksego, prapraprawnuk Aleksego Michała, syna Adama Słowiańskiego Grądzkiego, dziedzica dóbr Dokszagoty, Demitryszki i Szajki, w powiecie upickim, dowiódł swego szlacheckiego pochodzenia i h. Rawicz, przed Deputacyą Wywodową wileńską 1803 r. (z Teki M. E. Brenszteina).
Kazimierz z Jarniąt, żonaty 1701 r. z Zofią Morsztynówną, miecznikówną przemyską (A. Krak.).
Benedykt z Jarniąt, cześnik smoleński, zmarły 1776 r. w Starej wsi, syn Stanisława i Zofii z Czerskich, wnuk Adama i Konstancyi z Chyżowa, żonaty 1-o v. z Katarzyną Stadnicką, 2-o v. z Franciszką Załuską, pozostawił z pierwszej żony córki: Kunegundę Michałową Jaklińską i Justynę, oraz synów: Tadeusza i Wincentego, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim sandeckim. Wincenty, żonaty z Maryą Gertrudą Żuk Skarszewską.
Adam legitymował się 1782 r., w sądzie ziemskim pilznieńskim, bez wskazania herbu.
Franciszek, syn Antoniego i Konstanty, syn Jana, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku.


Herbarz Kacpra Niesieckiego:

Grądzki herbu Rawicz. MS. Ks. Kojałow. o nich świadczy, że z Polski wyniósłszy się, osiedli w powiecie Upitskim. Z tych Krzysztofa Grądzkiego z Niemiewiczowny było synów trzech, Kazimierz , Stanisław i Dadzibog. Jędrzej, Ordin. Min. Obser. wydał do druku, Kazania na pogrz. Chryzostoma Chodkiewicza in 4to. Vilnae 1614.
Drugie na pogrz. Wincentego Wojny Starosty Inturuskiego 1615. Vilnae, in 4to. Trzecie na pogrz. Alexandra Kniazia Massalskiego Marszałka Grodzieńskiego 1614. in 4to. Vilnae.
W r. 1778 Hieronim Grądzki regent Wiłkomierski. – Przypisy Krasickiego


Herbarz Seweryna Uruskiego:

GRĄDZKI h. RAWICZ. Pochodzą od Grotów-Rawiczan z Nowego Miasta i są jednego pochodzenia z Kosińskimi, herbu Rawicz, a piszą się z Jarnut lub Jarniąt, majątku w ziemi łęczyckiej, który nabył jeden z ich przodków, wzięli zaś nazwisko od wsi Grądy, w ziemi wizkiej. Jedna ich linia w XV stoleciu przesiedliła się na Podlasie, a ztąd na Litwę i prze­szła po większej części na wyznanie aryańskie i kalwińskie. Stanisław i Daćbog 1650 r., synowie Krzysztofa i N. z Niemcewiczów. Samuel, gor­liwy aryanin, dworzanin radziwiłłowski, walczył przeciwko Kozakom 1648-1654 r., przeszedł z hetmanem Radziwiłłem na stronę szwedzką i był wy­słany do Chmielnickiego, aby go nakłonić do wojny z Polską; zacięty nie­przyjaciel katolików, podburzał Szwedów do ich prześladowania; w 1660 r. zmuszony do ustąpienia z ojczyzny, osiedlił się na Węgrzech i tam umarł około 1676.r zostawiwszy ciekawy opis wojny z Kozakami 1648-1657 r.

Z linii katolickiej. Andrzej, Bernardyn, gwardyan w Kownie, dobry kaznodzieja, lubiany od hetmana Jana-Karola Chodkiewicza, towarzyszył mu na wyprawę chocimską 1621 r. Andrzej, komornik ziemski drohicki 1668 r., żonaty z Ewą Kossowską. Jan-Franciszek, skarbnik bielski, burgrabia drohicki 1726 r.

Po Adamie z Jarniąt, dziedzicu dóbr Wojnarowa, synowie, Stani­sław i Kazimierz-Władysław, dziedzice Wojnarowa 1706 r. Kazimierz-Władysław, chorąży znaku pancernego, z żony Zofii Morsztynówny, miecznikównej przemyślskiej, miał syna Seweryna-Aleksandra. Antoni Ubald, stol­nik bracławski 1739 r. (Zap i Wyr. Tryb. Lubel.). Józef, podwojewodzy wiłkomierski 1762 roku. Rafał i Jan podpisali manifest szlachty litewskiej 1763 roku. Heronim, komornik ziemski wiłkomierski i regent grodzki 1778-1781 r. Adam wylegitymowany w Galicyi 1782 r. bez oznaczenia herbu. Marcyan, major 1789 roku, pułkownik 1790 roku wojsk koronnych (Kancl.)

Stanisław z Jarniąt, dziedzic połowy Wojnarowej, syn Adama-Władysława, dziedzica całej Wojnarowej, i Konstancyi Romerówny, zostawił z Zofii Czerskiej syna Benedykta, cześnika smoleńskiego, dziedzica po ojcu połowy Wojnarowej i Starej Wsi, zmarłego 1779 r., żonatego lv. z Kata­rzyną że Stadnik Stadnicką, 2v. z Franciszką Załuską; z pierwszej żony jego dzieci: Kunegunda za Michałem Jaklińskim, Justyna, Tadeusz i Win­centy, obaj dziedzice Starej Wsi, wylegitymowani w grodzie sandeckim 1782 r. Wincenty był żonaty z Maryą-Gertrudą Żuk-Skarszewską. Anna, żona Stanisława Grabkowskiego, pokwitowana 1787 r. z sumy przez Romań­skich. Wiktorya i Rozalia, zamężna Grodzicka, siostry, dziedziczki Starej Wsi 1814 r. (Zbiory Dr. Nf. Dunin-Wąsowicza).

Potomstwo Krzysztofa, syna Stanisława, a między innymi: Zygmunt, Aleksander, Piotr i Stanisław 1852 r., a Jan, Józef i Michał z synami, Ja­nem i Leopoldem, synowie Wincentego, w 1858 r. wylegitymowani w Ce­sarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Antoni, dziedzic dóbr Romany, w ziemi łęczyckiej 1774 r., miał syna Jana, po którym z żony Maryanny Wojsławówny syn Konstanty, dziedzic dóbr Tworki, wylegitymowany w Królestwie 1837 r.

Po Andrzeju, pośle wizkim na sejm 1776 r., syn Antoni, ożeniony z Ludwiką Horodyńską, pozostawił syna Franciszka, dziedzica wsi Srebrowo, sędziego pokoju pow. łomżyńskiego, wylegitymowanego w Królestwie 1837 r.UWAGA!

Powyżej Uruski o Grądzkich herbu Rawicz pisze:
"Andrzej, komornik ziemski drohicki 1668 r., żonaty z Ewą Kossowską."

Natomiast opisując Grądzkich herbu Łada Uruski o tym samym Andrzeju Grądzkim pisze:
"Andrzej, syn Abrahama, dziedzic dóbr Popławy i Cholewy 1608 r. (Zap. Tryb. Lubel.)"

Boniecki w opisie Grądzkich (Grądzcy z ziemi drohickiej) pisze:

"Do tej rodziny zaliczam Abrahama, syna Wojciecha, właściciela Ceranowa 1539 r. i Andrzeja z Popław, syna Abrahama, który 1612 r. nabył Ratyniec (Wyr. Lub. 36 f. 786 i Zap. Lub. 19 f. 704).
Andrzej, komornik ziemski drohicki, zmarły przed 1668 r., żonaty był z Ewą Kossowską (Zap. Lub. 51 f. 117)."

Obecnie uważam, że Andrzej syn Abrahama z Ceranowa, komornik ziemski drohicki, mąż Ewy Kossowskiej jest potomkiem Popławskich i pochodzi z Grądów w ziemi drohickiej.
W AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) znajduje się wiele dokumentów dotyczących tego Andrzeja Grądzkiego z Ceranowa (syna Abrahama) oraz innych Grądzkich z Grądów którzy wołali się "de Popławy" gdyż pochodzili od Popławskich. (JG)
(patrz Ostoja)

   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info