www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne
Grądzcy herbu Łada

Łada
Herbarz Adama Bonieckiego:

Akta wiskie z 1484 r. wspominają o Marcinie i Jakóbie Ładzicach z Grąd (Mil.). Maciej z Grąd, sędzia ziemski wiski 1505 r. Maciej z Grąd, dziedzic części Świeborczyna 1577 r. Jan Grądzki, sędzia ziemski wiski, dziedzic na Grądach i Jarnułtach 1577 r. (Paw.). Syn jego Jakób, kwitował Miechowskiego 1600 r. (Zap. Lub. 11 f. 10). Samuel, syn Macieja, udowadniał 1605 r. pochodzenie swoje szlacheckie, a świadkami jego byli bracia jego stryjeczni: Mikołaj, syn Jana i Paweł, syn Macieja i brat stryjeczny jego ojca Wojciech, syn Grzegorza (DW. 32 f. 1384).
Nie wiem, czy tegoż samego Samuela są synami: Gabryel i Aleksander Grądzcy, urodzeni z Jadwigi Stabrowskiej, o których zapisy lubelskie z 1605 r. wspominają (Ks. 15 f. 1237). Mikołaj, żonaty 1598 r. z Jadwigą z Bylinów, w ziemi czerskiej (Perp. Czers. 1 B f. 136). W 1620 r. Jakób Grądzki udowadniał pochodzenie swoje szlacheckie w Wiznie. Najbliżsi jego krewni Ładzice Grądzcy, dziedziczący na Grądach, Kokoszkach i Ładzynie, mianowicie rodzono - stryjeczni bracia: Mikołaj, syn Aleksego i Wojciech, syn Jakóba, stryjeczni dalsi bracia: Stanisław, syn Wojciecha i Jan, geometra ziemi wiskiej, syn Józefa, bratankowie: Tomasz i Jakób, synowie Mikołaja i stryjeczny dziad Wojciech, syn Grzegorza, zeznali: że Jakób jest synem Piotra i Katarzyny z Gierlachowskich, a wnukiem Marcina, w małżeństwie zrodzony (DW. 46 f. 1423).
Jakób, żonaty 1-o v. z Barbarą 1609 r., 2-o v. z Anną 1632 r. (DW. 37 f. 1202 i 48 f. 957), Jakób, Józef, Tomasz i Maciej na Kubrze, z ziemią wiską, a Stanisław z ziemią łomżyńską, podpisali elekcyę Jana Kazimierza.
Ów Maciej z Kubry, podstarości wiski, delegowany do wyboru sędziów deputowanych 1636 r. (DW. 49 f. 35), z podczaszego podsędek wiski 1658 r., w końcu sędzia ziemski 1663 r. Synowie jego: Tomasz, podczaszy wiski, Wawrzyniec, skarbnik wiski, Sebastyan i Piotr, pisali się wspólnie z Janem Grądzkim, z ziemią wiską, na elekcyę Jana III-go. Tomasz w 1682 r. został starostą wiskim. Wawrzyniec był jeszcze skarbnikiem 1697 r., w którym posłował z ziemi wiskiej. Sebastyan, podstarości wiski, wspólnie z Tomaszem komisarze 1683 r. do rozgraniczenia Mazowsza i Podlasia z księstwem pruskiem (V. L.). Maciej, łowczy 1688 r, a w roku następnym cześnik łomżyński, stolnik wiski 1693 r., w końcu chorąży wiski, z tym ostatnim tytułem podpisał elekcyę Augusta II-go.
W liczbie elektorów Augusta II-go z ziemi wiskiej, spotykamy: Adama Piotra, syna chorążego Sebastyana, Franciszka, dwóch Janów, Kazimierza, Marcina, Piotra, komornika wiskiego, Waleryana i Wawrzyńca.
Wojciech, żonaty z Teresą Wesołowską 1715 r. (Perp. Czers. 18 f. 330). Marcin, Wojciech i Ewa, kwitowali Rostworowskiego 1774 r. (DW. 91 f. 310). N., podstarości wiski 1764 roku. Wiktor, regent ziemski i grodzki wąsoski 1788 roku.
Niżej wymienieni Ładzice Grądzcy legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. Bartłomiej i Walenty, synowie Jana, Wiktor, syn Mikołaja, Wojciech, Franciszek i Jan, synowie Marcina, Mateusz i Józef, synowie Szymona, Jan, syn Mikołaja i Jan, syn Wojciecha.
Grądzcy tego herbu zamieszkują obecnie i Galicyę, zwani Grońskimi. Walenty Grądzki, żonaty z Anną z Kubrzan, pozostawił syna Jakóba, a ten Macieja, który pozwał 1753 r. Rostkowskiego, o część w Karwowie-Kubrzanach (Zs. Wis.) i Józefa, oskarżonego 1714 r. przez Supińskiego, o zadanie ran (Gr. Wis.). Ten Józef, wprowadzony 1746 r. do Supy-Grądzkiej (Zs. Wis.), miał z Anny z Supy syna Mateusza, który przeniósłszy się na Podole, sprzedał 1774 r. część swą w Karwowie-Kubrzanach Filipkowskiemu (Gr. Wąsos.), a z Urszuli z Komarnickich, pozostawił syna Macieja, ur. 1760 r. (metr. w Borakowie), wylegitymowanego ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1787 r.
Bliskimi krewnymi Macieja byli: Bernard 1792 r. w Sosołówce; Andrzej, który 1799 r. utracił szlachectwo; Mikołaj, zmarły 1821 r. w Ułaszkowcach i ksiądz Aleksander, wikary w Jagielnicy 1842 r.
Bratem Macieja był Wojciech, tak jak i on zwany Grońskim, ożeniony 1787 roku w Zablotówce z Anną Fedorowiczówną, z której syn Tomasz, zmarły 1828 r., z Rozalii z Witkowskich, pozostawił córkę Maryannę, ur. 1822 r. i syna Jana, ur. 1825 r., żonatego z Maryą z Bagińskich. Syn jego Kazimierz, ur. 1855 r., z Tekli Fedorowiczównej, 1-o v. Antoniowej Kulczyckiej, miał córkę Katarzynę, ur. 1880 r. i syna Antoniego, ur. 1883 r. (metryki ich w Jagielnicy).
Grądzcy tego herbu legitymowali się w końcu XVIII-go wieku w witebskiem, jako pochodzący od osiadłego tam w początkach XVII-go wieku Adama, a posiadali od 1743 r. Kazanówkę (Herb. Witeb.).


Herbarz Kacpra Niesieckiego:

Grądzki herbu Łada, w Mazowszu. Jan Gradzki sędzia Wiski 1609. Constit. fol. 89. Maciej podstarości Wiski 1632. Józef Maciej na Kuchrze, Tomasz Jakób, Stanisław 1648. Wawrzeniec skarbnik Wiski 1674. Adam 1601. Conslit. fol. 717. Tomasz starosta Wiski, i Sebastyan cześnik i podstarości grodzki Wiski, z sejmu 1683. komissarze, do rozgraniczenia województw Mazowieckiego i Podlaskiego, i księztwem Pruskiem : Conslit. fol. 19. a dawniej przedtem Mikołaj de Grądy 1436. podpisał pokój Brzeski u Łaskie. w Statut, fol. 141. N. de Grądy proboszcz Gnieźnieński 1443. u Damalew. fol. 112. in Achiep. Gnesnen. Sebastyan i Piotr sędzicowie Wiscy 1674.
W r. 1778. Andrzej Gradzki pisarz ziemski Wiski. — Krasicki.


Herbarz Seweryna Uruskiego:

GRĄDZKI h. ŁADA. Dawna i rozrodzona mazowiecka rodzina, pi­sano ją Grącki i Groncki, a wzięła nazwisko od wsi Grądy, w ziemi wizkiej, od której w XIV i jeszcze ; w połowie XV stolecia brała miano Grąda (Granda). Piotr, Racibor, Mikołaj i Andrzej, synowie Stanisława, dziedzice we wsi Grądy 1479 r. (Akta Wizkie). Andrzej, Wojciech i Jakób, synowie Andrzeja, 1500 r. Maciej, sędzia ziemski wizki 1505 r. Aleksander i Urban, synowie Mikołaja, 1506-1522 r. Aleksy, geometra wizki 1548 r.; jego syn Mikołaj ranny w wojnie moskiewskiej 1579 r. Maciej, cześnik wizki, miał synów, Jana i Samuela 1556 r. (Conv. Vars.). Jan, dziedzic na Grądach i Jarnułtach 1577 r. (Ks. poborowe), poborca 1581 r.f sędzia ziemski wizki 1576 1609 r., nieprzyjaciel dysydentów, projektował, aby stosownie do da­wnych praw mazowieckich wszystkich usunąć z Mazowsza; jego synowie, Adam i Jakób, dziedzic dóbr Rząsnik, ożeniony z Barbarą Komorowską, podpisał elekcyę 1648 r. z ziemią wizką. Stanisław, dziedzic dóbr Grądy 1610 r., w młodości służył w wojsku zaporożskiem pod hetmanem Kosińskim i w wyprawie do Turcyi zdobył znaczne pieniądze i kosztowności. Adam, syn Jana, sędziego, poborca wizki 1601 r., pozostawił synów, Zy­gmunta i Stanisława, stolnika łomżyńskiego 1653 r., który w 1648 r. podpisał elekcyę z ziemią łomżyńską; z żony Jadwigi Grodzieckiej pozostawił synów: Wojciecha, Adama i Maryana 1666 r. (Gonv. Vars.).

Samuel, syn Macieja z Grądów, cześnika, dziedzic dóbr Jabłonny, w pow, lubelskim 1603 r., z żony Jadwigi Stabrowskiej pozostawił synów, Gabryela i Aleksandra 1605 r.

Andrzej, syn Abrahama, dziedzic dóbr Popławy i Cholewy 1608 r. (Zap. Tryb. Lubel.).

Józef, Maciej na Kubrzc i To­masz podpisali elekcyę 1648 r. z ziemią wizką.

Maciej, dziedzic Kubry, podstarosta 1636 r., podczaszy 1658 r., osta­tnio 1663 r. sędzia ziemski wizki, pozostawił synów: Tomasza, Wawrzyńca, Sebastyana i Piotra, którzy podpisali elekcyę 1674 r. z ziemią wizką. To­masz, podczaszy wizki, dworzanin królewski 1667 r., starosta wizki 1683 r.

Wawrzyniec skarbnik wizki, poseł ziemi wizkiej, podpisał elekcyę 1097 r. Scbastyan, podstarosta wizki, łowczy 1688 r., cześnik łomżyński 1689 r., stolnik 1693 r., a ostatnio chorąży wizki, wraz z synem Adamem-Piotrem pod­pisali elekcyę 1697 r. z ziemią wizką; chorąży był żonaty z Anną Mosakowską. Franciszek, dwóch Janów, Kazimierz, Marcin, Piotr, komornik wiz­ki, Waleryan i Wawrzyniec podpisali elekcyę 1697 r. z ziemią wizką. An­toni, pisarz grodzki wizki 1775-1783 r., miał syna Wiktora, podpisarza, wizkiego 1789 r. (Conv. Vars. i Piotrk., Don. Vars., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel.

i Piotrk.).

Po Macieju, dziedzicu wsi Glinki i Rostroszewo, w pow. wąsoskim 1658 r., syn Wawrzyniec miał synów, Stanisława i Grzegorza.

Po Stanisławie pochodzący: Bartłomiej, syn Jana, wnuk Antoniego, Walenty, syn Jana, wnuk Marcina, Wiktor i Jan, synowie Mikołaja, w 1837-1847 r., a po Grzegorzu pochodzący: Wojciech, Franciszek i Jan, synowie Marcina, Jan, syn Wojciecha, oraz Józef i Mateusz, synowie Szymona, w 1842-1851 r. wylegitymowani w Królestwie.

Wojciech, syn Pawła j Zofii Jasińskiej, wnuk Samuela i Katarzyny Rudnickiej, sprzedał Rusyanowj połowę Danczypola 1741 r. (Arch. Fedorowiczów w Oknie). Adam, syn Franciszka i Elżbiety Trzebuchowskiej, wnuk Samuela, dziedzic Markuszowej, legitymował się w ziemstwie pilzneńskiem 1782 roku.

Walenty zostawił z Anny z Kubrzan synów, Jakóba, którego syn Maciej żył 1753 r., i Józefa, żonatego z Anną z Supińskich. Ich syn Ma­teusz sprzedał Filipkowskiemu część swą w Kubrzanach 1774 r., a z Ur­szuli Komarnickiej zostawił synów, Macieja, wylegitymowanego w Stanach galic. 1787 r., i Wojciecha, żonatego z Anną Fedorowiczówną z Zabłotówki, z której syn Tomasz miał z Rozalią z Witkowskich dzieci, Maryannę ur. 1822 r. i Jana ur. 1825 r.; po Janie z Maryi Bagińskiej syn Kazimierz, ur. 1855 r., ma z Tekli Fedorowiczówny, lv. Antoniowej Kulczyckiej, dzieci. Katarzynę i Antoniego.

Ta linia zmieniła w czasach zaboru Galicyi nazwisko na Groncki v. Groński, a należą do niej: Bernard w Sosolówce i Andrzej, który utracił szlachectwo 1799 roku, obaj blizcy krewni wspomnianego Macieja, jakoteż Mikołaj zmarły w Ułaszkowcach 1821 r. i ks. Aleksander, wikary w Jagielnicy 1842 r. (Zbiory Dr. M. Dunin-Wąsowicza).


UWAGA!

Powyżej opisując Grądzkich herbu Łada Uruski pisze:
"Andrzej, syn Abrahama, dziedzic dóbr Popławy i Cholewy 1608 r. (Zap. Tryb. Lubel.)"

Natomiast opisując Grądzkich herbu Rawicz Uruski o tym samym Andrzeju Grądzkim pisze:
"Andrzej, komornik ziemski drohicki 1668 r., żonaty z Ewą Kossowską."

Boniecki w opisie Grądzkich (Grądzcy z ziemi drohickiej) pisze:

"Do tej rodziny zaliczam Abrahama, syna Wojciecha, właściciela Ceranowa 1539 r. i Andrzeja z Popław, syna Abrahama, który 1612 r. nabył Ratyniec (Wyr. Lub. 36 f. 786 i Zap. Lub. 19 f. 704).
Andrzej, komornik ziemski drohicki, zmarły przed 1668 r., żonaty był z Ewą Kossowską (Zap. Lub. 51 f. 117)."

Obecnie uważam, że Andrzej syn Abrahama z Ceranowa, komornik ziemski drohicki, mąż Ewy Kossowskiej jest potomkiem Popławskich i pochodzi z Grądów w ziemi drohickiej.
W AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) znajduje się wiele dokumentów dotyczących tego Andrzeja Grądzkiego z Ceranowa (syna Abrahama) oraz innych Grądzkich z Grądów którzy wołali się "de Popławy" gdyż pochodzili od Popławskich. (JG)
(patrz Ostoja)


Herbarz Szlachty Prowincyi Witebskiej:

Grądzcy od Ada­ma Grądzkiego herbu Łada: nad podkową krzyż z strzałami po bokach, czerwonym polu, na hełmie lew trzymający w łapach, maiącego posesje w województwie Witebskim wywodzili okazując, iż tenże antecessor równo­ścią ślachectwa zaszczycony, miewał różne posesje, co poświadczają prawa zastawne wie­czyste w różnych datach, processa y różne procedera w roku1684, w dalszej progeneracij produkowali wieczyste nabycie majętności  Kazanówki 1743 y dotąd onej trwałość tey familij. Nadto gdy niczym do  piątego pokolenia procedencij swoiey nie przyćmili, owszem dawne przy wolności y prerogatywach ślacheckich w tuteyszey  prowincij zamieszkanie okazali, zaczym sąd ziemski tak na fundamencie przyżeczonych dowodów juko y testimonium od  urzędników y szlachty  prowincji Witebskiey familią wywodzącą się w tymże ślacheckim stanie, jak dotąd zostawała, zachował.   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info